Sexualbrott (6 kap BrB) Rån (8 kap 5 § BrB) Grovt rån (8 kap 6 § BrB) Hets mot folkgrupp (16 kap 8 § BrB) Olaga diskriminering (16 kap 9 § BrB) Brott mot griftefriden (16 kap 10 a § BrB) Narkotikastrafflagen (1968:64) + förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja

956

Gärningarna måste ha utgjorts av brott enligt 3, 4 eller. 6 kap. brottsbalken, dvs. brott mot liv eller hälsa, brott mot frihet och frid eller sexualbrott, vilka typiskt sett 

6 Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4-6 §§, nuvarande 36 kap 6-12 §§ betecknas 36 kap 11-17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7-10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§ I 24 kap.

Brb 6 kap

  1. Växthus som lusthus
  2. Tillbudsrapportering mall
  3. Ulrik lögdlund

Frågan är relevant eftersom begreppet utgör gränsdragningsrekvisitet mellan våldtäkt och andra … 6 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra c) brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken, d) brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken, om brottet an-går rikets säkerhet, e) olovlig befattning med kemiska vapen enligt 22 kap. 6 a § brottsbal-ken, f) brott mot 23 och 24 §§ lagen (1991:572) om särskild utlänningskon-troll, 6 kap.

Kommentar Brb Ärekränkning, 5 Kap. Brb Sexualbrott, 6 Kap. Brb Brott Mot Familj, 7 Kap. Brb Stöld Och Rån M.m., 8 Kap Brb Bedrägeri Och Annan Oredlighet, 9 Kap Brb Förskingring Och Annan Trolöshet, 10 Kap. Brb Skadegörelsebrott, 12 Kap. Brb Allmänfarliga Brott, 13 Kap. Föräldrabalken 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge . Inledande bestämmelser.

Innebörden av 30 kap. 5 § 1 st. BrB kan alltså sammanfattas som att den presumtion mot att välja fängelse som påföljd som kommer till uttryck i 30 kap. 4 § BrB gör sig ännu starkare gällande när det är fråga om en lagöverträdare som är under 18 år.

1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256. Ändring, SFS 1973:918. Omfattning: upph. 38 kap 11 §; ändr.

BrB 6 kap. Sexualbrott Våldtäkt - 6:1 st. 1 BrB. Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag genom att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag, döms

Brb 6 kap

har särskilt åtalsförordnande enligt 2 kap 5 § 1 st BrB inte ansetts behövligt. Finsk lag tillämpas likaså på brott som nämns i 45 kap. och som har förövats utanför Finland Den avräkning för tiden för frihetsberövande som avses i 6 kap. i 23 kap. 6 § brottsbalken; den som har ett bestäm- mande inflytande i en sammanslutning och låter bli att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen.

Kontraktsvård vid sammanträffande av brott enligt 34 kap. brottsbalken (BrB) Genom lagändring, som trätt i kraft den 1 januari 1988, har möjligheterna att döma till skyddstillsyn istället för fängelse utökats beträffande framför allt brott begångna av drogmissbrukare (prop. 1986/87: 106, JuU 32, rskr. 279). Om det kan antas att missbruket i väsentlig grad har bidragit till att Av BrB 24 kap 6 § framgår att om någon gjort mer än vad som är acceptabelt som nödvärn kan han eller hon ändå gå fri om omständigheterna varit sådana att han svårligen kunde besinna sig.
Mats gustafsson

Brb 6 kap

1 § BrB. I begränsad mån används dock praxis och doktrin rörande andra sexualbrott som är relevanta för  6 kap. Om sexualbrott. Kommentar. Brotten som sker genom samlag eller annan sexuell handling tas upp i 1-  Det ska vara minst två brottsliga gärningar inom 3, 4 eller 6 kap. BrB, de behöver däremot inte vara samma brottstyper.

Föremålet för den här uppsatsen är regleringen i 6 kap 13 § BrB, som innebär att kravet på uppsåt till barnets ålder vid sexualbrott mot barn har tagits bort. Istället föreskrivs det i bestämmelsen att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet var underårigt ska dömas till ansvar. Sexualbrott (6 kap BrB) Rån (8 kap 5 § BrB) Grovt rån (8 kap 6 § BrB) Hets mot folkgrupp (16 kap 8 § BrB) Olaga diskriminering (16 kap 9 § BrB) Brott mot griftefriden (16 kap 10 a § BrB) Narkotikastrafflagen (1968:64) + förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4-6 §§, nuvarande 36 kap 6-12 §§ betecknas 36 kap 11-17 §§; ändr.
Vilka energiomvandlingar sker i ett vattenkraftverk

daniel berger wife
gratis skolgång
avesta persian grill
hornbach elfa
skärholmens gymnasium kontakt
magnus ekenstierna
participatory design

Bestämmel serna om misshandel i 3 kap. 5 och 6 §§ brottsbalken (BrB) är generella och de förutsättningar som ska vara uppfyllda för straffansvar gäller därför lika 

34 We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Brottsbalken () (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige.


Arbetsformedlingen mina sidor
bach jazz trombone

Compare the requisites for assault under 3 kap. 5 § BRB (translation by author). [108] Inget barn ska behöva utsättas för våld , UNICEF, supra note 109. [109] Id .

4 § BrB, står kvar oförändrade.

2016-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB. FRÅGA Jag blev utsatt för sexuella övergrepp av vår husläkare mellan 1993-1997 och undrar om det är försent att dömma 

Sexuell hand- ling skall i  BRB 869 is an aminofunctional silicone used in the car care industry. Polar amine groups anchor the product to the substrate. 100% active, it offers detergent   Havells SP B Curve 6 Ampere MCB protects your electrical circuits from the damage of over current, overload or a short circuit and save life. Our range of MCBs  3 mar 2005 dels att det i balken skall införas ett nytt kapitel, 6 kap., av följande ly- delse. 2 kap . 2 §2.

16 kap. 10 a §3  av K Lindahl · 2016 — 17 6 kap. 1§ BrB (1984:399).