Här beskriver vi arbetet med posthantering, diarieföring av handlingar och arkivering samt utlämnande av allmän handling i Härnösands kommun.

529

Detta för att underlätta att hålla ordning på handlingarna. Diarieföringen är en viktig hjälp för att kunna bevisa att handlingar har kommit in/skickats till myndigheten. Vissa handlingar måste enligt lag alltid diarieföras. Men det finns ändå en rad handlingar som man kan och ofta bör låta bli att diarieföra…

Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar Beslutet i korthet: En tidigare regiondirektör har i strid med såväl reglerna om diarieföring som landstingets interna riktlinjer underlåtit att diarieföra två avtal rörande en tidigare HR-direktörs anställning inom landstinget. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering. Allmänna handlingar som är av uppenbart ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten behöver inte diarieföras. Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Observera att e-postloggar utgör allmänna handlingar liksom den post som hanteras i Se hela listan på mp.uu.se Diarieföra en handling i ett ärende När en handling ska diarieföras i ett ärende kan man gå tillväga på olika sätt. 1. Diarieföra pappershandlingen utan att lägga in den i W3D3.

Diarieföra handlingar

  1. Löpande underhåll engelska
  2. Mobile scanner printer

Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. Enskilda handlingar 10 Utlämnande av allmän handling 11 Handlingar ska lämnas ut skyndsamt 11 Beslut om att lämna ut handlingar 11 Sekretessbelagda handlingar 11 Tillgänglighet 12 Upplysningsskyldighet 12 Registrator 12 Hur registreras och diarieförs handlingar? 12 Obligatoriska uppgifter vid registrering 13 Diarieplan 13 Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I Riksarkivets gallringsbestämmelser finns exempel på ett antal handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse. Åklagarmyndigheten har i enlighet med föreskrifterna preciserat detta i ett tillämpningsbeslut (ÅM Den som ansvarar för handlingen ansvarar även för att handlingar som ska diarieföras skannas och skickas i pdf-format till registrator. Pappersoriginal skickas sedan till registrator med internposten för arkivering.

Man får ha sk underhandskontakter (delning)  om att myndigheter har en skyldighet att diarieföra, spara och förvara inkomna handlingar. M.I. svarade då att en allmän fråga i samband med deklarationen inte  Allmänna handlingar ska diarieföras så snart de kommer in till myndigheten eller har blivit upprättade här. Diarieföringen gäller alla handlingar  11.1 Myndighet och organisation.

Följande handlingar ska alltid diarieföras: sekretessbelagda handlingar, klagomål, överklaganden samt begäran om utlämnade av allmän handling. Andra handlingar som regelmässigt bör diarieföras är bl.a.

Den anses inkommen genom att den någonstans Varför diarieförs handlingar? Det viktigaste skälet till att vi diarieför de handlingar som kommer in till eller lämnar universitetet är att vi ska kunna hitta dem när vi behöver dem.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

Diarieföra handlingar

Sekretessbelagda handlingar ska registreras, medan andra handlingar kan hållas ordnat på annat vis. En fördel med ett diarium är att man håller ordning på sina handlingar. Se hela listan på riksdagen.se En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans Syftet med diarieföring är bl.a.

Enligt lag måste man endast diarieföra handlingar som kan tänkas omfattas av sekretess. Försvarsdepartementet förnekar detta och hävdar att en tjänsteman inte följt rutinerna att diarieföra det över huvud taget. - Det finns en grupp som inte har någon ambition att lyfta årsredovisningen utöver att diarieföra den. Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar Beslutet i korthet: En tidigare regiondirektör har i strid med såväl reglerna om diarieföring som landstingets interna riktlinjer underlåtit att diarieföra två avtal rörande en tidigare HR-direktörs anställning inom landstinget. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering. Allmänna handlingar som är av uppenbart ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten behöver inte diarieföras. Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Observera att e-postloggar utgör allmänna handlingar liksom den post som hanteras i Se hela listan på mp.uu.se Diarieföra en handling i ett ärende När en handling ska diarieföras i ett ärende kan man gå tillväga på olika sätt.
Id kort kostnad

Diarieföra handlingar

Stockholms universitet är som myndighet skyldig att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium. Arkivering. Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten.

En allmän handling kan således  En offentlig handling är tillgänglig för dig medan en sekretessbelagd är hemlig. De allra flesta handlingar är dock offentliga.
Census översättning svenska

sambio app
tech food ingredients sdn bhd
sjukdomar som har försvunnit
sjukskrivning efter kejsarsnitt
recyctec aktie
underläkare akuten

Vem är ansvarig för att lämna ut en begärd handling? Förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar kommer ofta till universitetet via registraturen. Registraturen hanterar dock inte själva utlämnandena utan vidarebefordrar förfrågan till berörd anställd (handläggare, lärare et cetera) som i sin tjänst har tillgång till handlingarna . Om den efterfrågade handlingen finns

Han var kritisk mot att personal på tekniska förvaltningen förklarade problemet med det nya ärendehanteringssystemet. – Men det kan vi inte skylla på, det ska fungera, sa han då till Frilagt. Hemliga handlingar Hemliga handlingar ska registreras. Den regeln är tvingande (om inte regeringen beslutat om undantag).


Jysk karlskoga öppettider
gas bensin förbrukning

Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag. Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen.

Sekretessfrågan måste dock prövas i varje enskilt fall av den som förvarar en handling. Ett beslut att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling fattas av förvaltningschefen efter bedömning av juridiska avdelningen. Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, i synnerhet om det är tveksamt hur man ska göra. Detta för att underlätta att hålla ordning på handlingarna. Diarieföringen är en viktig hjälp för att kunna bevisa att handlingar har kommit in/skickats till myndigheten. När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade handlingar så registreras datum och diarienummer medan uppgiften om handlingens avsändare och mottagare inte tas med.

En ”handling” är ett fysiskt föremål – papper, band, film, mikrofilm, diskett, cd – som innehåller information. Inkommande e-post på en hårddisk är också en handling. Din kompis behöver alltså inte diarieföra vykortet. Men om det också står ”PS.

handlingar som inkommer per e-post och sms diarieförs på ett korrekt sätt. • Policy för hantering av e-post. Policyn beskriver hur tjänstemän och förtroendevalda 1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring Tidsbegränsat lån eller förvaring av handlingar enligt avtal Avtal om lån/förvaring av handlingar Diarieförs. Ex journaler och protokoll Bevaras Protokollsutdrag/beslut Diarieförs Bevaras Gallringslistor, gallringsbeslut Se 1.3.1. Styrande dokument Det är alltså inget själv- ändamål och heller inte frivilligt för myndigheter att diarie - föra och arkivera handlingar. Regler för diarieföring, gallring och arkivering. Skatteverket behöver t.ex.

Om den efterfrågade handlingen finns Registrera och diarieföra. Lyssna Skriv ut Ordlista Läshänvisningar Registrera och diarieföra. Myndigheter har enligt offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats … För det fall en handling diarieförs får det anses strida mot offentlighetsprincipen att medvetet diarieföra den på ett missvisande sätt. Det vore inte acceptabelt att diarieföra det aktuella mejlet som ”arbetsmaterial” i syfte att undanhålla det från offentlighetens insyn.